v1.00

Wa Shin Ryu Jujutsu

Renraku No Kata (Throwing Combinations)

This sequence is executed on both sides

1. de ashi barai
2. osotogari
3. harai tsurikomi ashi
4. ko ouchi gari
5. haraigoshi
6. hiza guruma
7. ippon seoinage
8. o-ouchigari
9. uki waza